Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis)

Güvenilirlik analizi, önceden belirlenmiş bir ölçüm aracının farklı zaman zarflarında yapılan uygulamalara verilen tepkilerin tutarlılığını ölçer. Tutarlılık olarak ifade edilen, sıralanabilir sorulara verilen cevapların tutarlılığıdır. Evet/hayır veya cinsiyet gibi sorulara güvenilirlik analizi uygulanmaz. Fakat örneğin 5’li Likert ölçeği ile hazırlanmış bir ankete verilen cevapların güvenilirliği ölçülebilir. Bir bilimsel çalışmanın en önemli hususlarından biri olan güvenilirliği, en çok kullanılan yöntem olan Cronbach Alpha (α) yöntemi ile belirlenir. Anketlerde her bir sorunun yanıtı için tek tek bir α değeri bulunabileceği gibi, tüm yanıtlar için de ortalama bir α değeri bulunabilir. Yapılan çalışmanın güvenilir olabilmesi için α değerinin 0.7’den büyük olması beklenir. Eğer α<0.7 ise; düşük güvenilirlikte bir ölçek olduğunu gösterir. α>0.8 ise; anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir.

Düşük güvenilirliği olan bir anketin güvenilirliğini arttırmak için ilk olarak bütün soruların tek tek α değerleri bulur ve bunlardan α değeri 0.7’de küçük değere sahip olan sorular çıkarılabilir. Bu şekilde anketin güvenilirliği yükselmiş olur.

Cronbach’s alpha (α) değeri aşağıdaki gibi formulüze edilir:

K:   Madde sayısı,

 Toplam test skorunun varyansı,

i. maddenin toplam örneklemdeki varyansını ifade etmektedir.

Bel1.jpg
Bel11.jpg
Bel13.jpg